ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Inovativni finančni mehanizem, kot je pogodba o energetski učinkovitosti (EPC), je lahko dragoceno orodje za spodbujanje naložb v energetsko prenovo javnih stavb. V že zaključenem projektu STEPPING so trije partnerji, ki prihajajo iz Italije in Francije, pridobili dobre izkušnje na tem področju, svoje znanje pa bodo v projektu STEPPING PLUS prenesli na 6 drugih partnerjev, in sicer z vzajemno uporabo različnih rešitev.

Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo je sodelovala pri projektu z nazivom DanuP-2-Gas (Innovative model to drive energy security and diversity in the Danube Region via combination of bioenergy with surplus renewable energy), ki je bil potrjen v okviru 3. razpisa programa Interreg Danube – Podonavje. Glavni namen projekta je bila podpora diverzifikaciji energetske oskrbe na podlagi uporabe zemeljskega plina, bioplina ter vodika v aplikacijah za skladiščenje in proizvodnjo energije (Power-to-gas ali P2G).

Z nacionalnega vidika je projekt nagovarjal relevantne izzive v smislu podpore razvoja energetskega sektorja na srednji in dolgi rok. Projekt je bil v celoti skladen s slovenskimi strateškimi usmeritvami in je kot tak prispeval k uresničitvi takrat zastavljenih ciljev opredeljenih v okviru npr. Operativnega programa za omejevanja emisij toplogrednih plinov (OP TGP), Nacionalnega akcijskega načrta za obnovljive vire energije (AN OVE), Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost (AN URE) in Strategije za alternativna goriva. Na lokalni ravni so bile dejavnosti in cilji projekta skladni s takratnimi akcijskimi načrti za trajnostno energijo in podnebje (SECAP), lokalnimi energetskimi koncepti (LEK) in celovitimi prometnimi strategijami (CPS).

Glavni izziv lokalnih skupnosti je zmanjšanje porabe energije v obstoječih javnih zgradbah brez večjih gradbenih del. Lokalne skupnosti morajo imeti koristne in zanesljive rešitve za pravilno upravljanje z energijo za izboljšanje URE in OVE v stavbah in uporabiti integrirane pristope, ki družbo izobražujejo in usposabljajo, da se zaveda porabe energije. Za reševanje tega vprašanja je projekt TARGET-CE izkoristil tehnične in ne-tehnične rešitve URE v transnacionalnem sodelovanju v mestih Centralne Evrope.

Projekt EERAdata je bil financiran iz okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Glavni namen projekta EERAdata (Data-driven decision-support to increase energy efficiency through renovation in European building stock) je predstavljala integracija celovite obravnave prednosti in vplivnih faktorjev pri energetski obnovi stavb v proces razvoja transnacionalnih zakonodajnih okvirjev. V sklopu projekta se je razvilo in preizkusilo orodje za podporo pri odločanju (DST), ki  lokalnim upravam pomaga pri zbiranju in obdelavi podatkov o svojem stavbnem fondu glede na ostale ključne podatke na področju varovanja okolja, gospodarstva in drugih socio-ekonomskih in demografskih faktorjev, ki so bistveni pri določanju prednostnih ukrepov energetske učinkovitosti pri načrtovanju, prenovi in gradnji stavb. Orodje temelji na programski aplikaciji, z uporabo katere je moč združevati podatke iz različnih virov, oblik in področij in na takšen način modelirati in oceniti vpliv naložbe. Pri oblikovanju orodja in testiranju njegove uporabe v regionalnih pilotnih projektih so sodelovale tudi partnerske občine.

Projekt ENTRAIN je bil sofinanciran s strani transnacionalnega programa Interreg Srednja Evropa (Interreg CENTRAL EUROPE), katerega glavni cilj je bil spodbujanje strukturnega sodelovanja med javnimi organi in ključnimi deležniki na nadnacionalni ravni in razširiti znanje za sistematično, celostno in učinkovito načrtovanje majhnih sistemov za daljinsko ogrevanje v 5 ciljnih regijah (IT, DE, HR, SI, PL), ki temeljijo na obnovljivih virih toplote (sončna energija, biomasa, odpadna toplota, toplotne črpalke in geotermalna energija).

Končni rezultat projekta je pripomogel k zmanjšanju emisij CO2 in fosilnih goriv, izboljšanju kakovosti lokalnega zraka in socialno-ekonomske koristi za lokalne skupnosti z rastjo tehničnega strokovnega znanja in začetkom delovanja naložbe v inovativna finančna orodja.

Projekt ENTRAIN je sprožil investicije v izgradnjo ali prenovo devetih omrežij daljinskega ogrevanja in pripravo devetih študij toplotnega načrtovanja, skupaj z razvojem treh inovativnih lokalnih in regionalnih shem financiranja ter prilagoditvijo in sprejetjem obstoječega avstrijskega sistema vodenja kakovosti „QM Holzheizwerke“ v vsaj treh ciljnih regijah.

Projekt My Virtual Town (Education system - democratic force that helps to prepare students to actively participate in all aspects of economical, environment and social life in local communities) je bil sofinanciran v okviru projekta Erasmus+ in je vključeval 9 partnerjev iz treh držav, od tega 3 iz Slovenije. Fokus projekta My Virtual Town je bil na izobraževanju ter spodbujanju dijakov v aktivno vključevanje na različna ekonomska, okoljska ter družbena področja znotraj lokalnih skupnosti. Na ta način so bili dijaki seznanjeni z vsakdanjimi ovirami s katerimi se srečujejo lokalne skupnosti ter motivirani k iskanju rešitev na modelu virtualnega mesta. V projektno partnerstvo so bile prav tako vključene tri srednje šole iz Slovenije, Bolgarije in Makedonije ter šest strokovnih organizacij, ki so sodelovale z učitelji in dijaki ter poskrbele za prenos znanja in izkušenj na različnih področjih. Poleg KSSENE na projektu sta kot partnerja iz Slovenije sodelovala še Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje (LUV) ter Šolski center Velenje (ŠCV).

Projekt DeCarb je sofinanciran s strani programa Interreg Europe in je usmerjen v podporo energetsko intenzivnim regijam (predvsem tistim z energetskimi obrati na premog) pri izvajanju energetske tranzicije in zmanjševanju negativnih ekonomskih in socialnih vplivov. DeCarb združuje 9 partnerjev (9 regij), z namenom izmenjavanja izkušenj in prenosa znanja povezanega z energetsko tranzicijo, in sicer iz obdobja z visokim ogljičnim odtisom proti prihodnosti čiste energije. DeCarb bo s poudarkom na napredku čiste in poštene energetske tranzicije ob omejevanju negativnega vpliva na ekonomsko in socialno stabilnost, podprl sodelujoče regije in pripomogel k trajnostnemu razvoju le teh.

Ključni rezultati:

  • 9 akcijskih načrtov za izboljšanje obstoječih politik (operativnih programov in strategij)
  • izvedba dveh medregionalnih delavnic in treh študijskih ogledov z namenom krepitve zmogljivosti med projektnimi partnerji ter ključnimi deležniki 
  • 4 tematske študije z namenom analize prednosti, slabosti in priložnosti različnih regij ter scenarijev za dekarbonizacijo

Projekt BB-Clean je bil sofinanciran v okviru transnacionalnega programa Interreg Alpine Space (Območje Alp). Glavni cilj projekta je bil razvoj usklajenih politik za nizko-ogljično energetiko v skladu s trajnostno rabo biomase za proizvodnjo toplote v Alpski regiji. Z ozirom na takratno stanje različnih zakonskih in administrativnih okolij v partnerskih državah so se v ta namen razvila inovativna orodja za tehnološko in ekonomsko načrtovanje ogrevanja na biomaso, ki so bila v skladu s takratnimi cilji omejevanja posledic podnebnih sprememb.

Projekt eCentral je sofinanciran s strani transnacionalnega programa Srednja Evropa (INTERREG CENTRAL EUROPE), ki spodbuja sodelovanje pri skupnih izzivih na področju srednje Evrope. Ponuja podporo ključnim zainteresiranim stranem za uresničitev prednosti standarda nZEB (Nearly Zero Energy Building) za obnovo in gradnjo javnih skoraj nič-energijskih stavb.

Projekt EcoInn Danube je bil odobren v okviru prvega kroga razpisa transnacionalnega programa Interreg Danube (Podonavje). Predvideno je, da bo sodelovanje vseh zainteresiranih raziskovalcev, inovatorjev in organizacij znotraj projektnih aktivnosti pripomoglo k vzpostavitvi virtualne platforme, ki bo sodelujočim organizacijam omogočila predstavitev svojih eko-problemov, inovatorjem pa predstavitev eko-inovacij in rešitev.