ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

EL-practice

Projekt EL-practice združuje šest partnerjev. Projekt bo razvil izobraževalni program, ki bo namenjen energetskemu opismenjevanju mladih odraslih (29-39 let), cilj pa je opolnomočiti ljudi s kompetencami, spretnostmi, znanjem in samozavestjo pri prevzemanju odgovornosti za svoje življenjske odločitve in dejavnem vključevanju v ukrepe za ustvarjanje trajnostne družbe.

Glavni cilj projekta VISIONS 2045 je spremljanje šol pri njihovem prehodu do podnebne nevtralnosti. Pri projektu se je zavzel celosten pristop z namenom, da šole postanejo gonilna sila in vzorniki pri zmanjševanju ogljičnega odtisa ter se jih aktivno vključi v doseganje podnebnih in energetskih ciljev skupaj z lokalnimi oblastmi.

Projekt H2MA združuje 11 partnerjev iz vseh 5 evropskih držav programa Interreg Alpine Space (Slovenija, Italija, Nemčija, Francija in Avstrija). Projekt H2MA deluje v smeri transnacionalnega razvoja zelene vodikove prometne infrastrukture in povečanja deleža trajnostne ter zelene vodikove mobilnosti na območju Alp, z namenom zmanjševanja in omejevanja izpustov CO2 ter pospeševanja prehoda na brez-emisijski in nizkoogljični promet.

3DIVERSE bo uvedel celovit, več sektorski in več nivojski pristop k načrtovanju in izvajanju naložb v trajnostno energetsko infrastrukturo z usklajeno uporabo ukrepov na strani ponudbe in povpraševanja. Običajno razdrobljeno in sekcijsko izvajanje naložb, ki so kot celota bistvenega pomena za uspešno izvedbo energetskega prehoda, bo nadomestil nov pristop, ki temelji na vključevanju in združevanju naložbenih ukrepov v štirih medsebojno povezanih sektorjih, kar bo zagotovilo optimalne rezultate v smislu okoljskih, družbeno-ekonomskih in finančnih koristi. Ključni rezultati projekta 3DIVERSE se nanašajo na pripravo celovitega sklopa tehnične in investicijske dokumentacije (študije izvedljivosti, predinvesticijski projekt, investicijski program, poročila o tržnih raziskavah, analize obratovalnega monitoringa, gradbenih, okoljskih in obratovalnih dovoljenj itd.) in objave javnih razpisov (javna naročanja) za konkretne investicijske ukrepe, ki bodo opredeljeni v okviru dejavnosti PDA (angl. Project development assistance). Projekt 3DIVERSE bo nadgradil običajne postopke, povezane z naložbami in javnimi naročili, saj bo vključeval inovativne mehanizme za vključevanje državljanov in nove mehanizme financiranja. Pristop projekta 3DIVERSE bo temeljil na predpostavki čim večje mobilizacije zasebnega kapitala in spodbujanja naložb, ki jih vodi skupnost, z zagotavljanjem mehanizmov, ki zagotavljajo boljši dostop do kapitala, nižje stroške naložb, visoko pregledanost ter finančne in socialne spodbude. Dolgoročne cilje projekta pa predstavlja nadaljnja replikacija pristopa 3DIVERSE, uvedenega na primeru Savinjsko-šaleške regije v prehodu, ki bo služil kot zelo ponovljiv in razširjen model za izvajanje v partnerskih regijah EU in zunaj nje.

Če želi Evropska unija do leta 2050 postati ogljično nevtralna, potrebujejo nosilci odločanja zanesljive podatke o energiji, da lahko na takšen način opredelijo, izvajajo in spremljajo učinkovitost energetskih politik. Projekt CERVINO bo omogočal izmenjavo in vizualizacijo energetskih podatkov na območju Alp in vzpostavil stabilen in zanesljiv sistem za boljše zbiranje, upravljanje, posodabljanje in uporabo energetskih podatkov na območju Alp. Projekt nadgrajuje zbiranje energetskih podatkov iz leta 2017 in 2019, ki se je izvedlo v okviru strategije EU za Alpsko regijo (EUSALP), z razvojem preprostega, uporabniku prijaznega orodja, ki bo omogočalo lažji vnos in obdelavo. Projekt sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Alpine Space.

Projekt VR versus Climate Change (Virtual Reality based educational approach in tackling of Climate Change) je sofinanciran v okviru projekta Erasmus+ in vključuje 9 partnerjev iz štirih držav, od tega 2 iz Slovenije. Glavni cilj projekta je učence ozavestiti in izobraziti o podnebnih spremembah, ki smo jim priča, ter jih tako spodbuditi k iskanju rešitev in odgovornemu ravnanju v okolju in z odpadki. Namen projekta je problematiko podnebnih sprememb učencem predstaviti skozi različne dejavnosti tekom šolskega leta. V pridruženih šolah se bodo izvajale različne aktivnosti za ozaveščanje o podnebnih spremembah ter aktivnosti s katerimi se bo posledično zmanjšala poraba virov in količina odpadkov.

V projektno partnerstvo so vključene štiri osnovne šole iz Slovenije, Severne Makedonije, Hrvaške in Grčije ter pet strokovnih organizacij, ki bodo sodelovale z učitelji in učenci ter poskrbele za prenos znanja in izkušenj na področju varovanja okolja. Poleg KSSENE na projektu kot partner iz Slovenije sodeluje tudi Osnovna šola Gorica.

Splošni cilj programa ENERGee WATCH je uvesti program medsebojnega učenja, ki bo regionalnim in lokalnim oblastem omogočil pravočasno in natančno opredelitev, spremljanje in preverjanje njihovih trajnostnih ukrepov. Učenje se bo osredotočilo na lokalne/regionalne/pokrajinske upravne enote in njihove agencije, ki so odgovorne za zbiranje in nadzor spremljanja kazalnikov ukrepov. Projekt med drugim temelji na smernicah Konvencije županov o trajnostni energiji in podnebju, najboljših praksah, zbranih s projekti o praksah vrednotenja in preverjanja, kot sta EC Horizon 2020 MultEE in EPATEE ter IEE Data4Action in MESHARTILITY, ter bo spodbujal tudi druge uspešno izvedene monitoringe, poročanje in preverjanje (MRV) iz mest in regij v EU. Projekt temelji na uspešno delujočem projektu H2020 PROSPECT, kjer so se mesta in regije med seboj učile, kako izvajati inovativno financiranje za svoje trajnostne energetske ukrepe. ENERGee Watch gre še korak dlje in si prizadeva omogočiti natančno in uspešno zbiranje, razširjanje in potrjevanje podatkov, prakse spremljanja in preverjanja ter izbiro ustreznih kazalnikov spremljanja v mestih in regijah po EU.

Glavni namen projekta je izvedba javnih naročil za inovacije, s katerimi se bo na pilotnih stavbah dosegla 100% lastna oskrba z obnovljivimi viri energije. Projekt procuRE združuje 6 izvajalcev naročil iz 6 držav, ki so skupaj odgovorni za več kot 21.000 javnih zgradb. Za dosego cilja popolne samooskrbe z uvedbo inovativnih tehnologij za izkoriščanje OVE iz obstoječih kapacitet bo izvedenih več kot 7 milijonov EUR investicij v raziskave in razvoj primernih tehnologij. Energetska agencija KSSENA v konzorciju 9. partnerjev iz 7. držav sodeluje kot projektni koordinator in glavni nosilec javnega naročanja. Izbrana pilotna stavba, ki bo fokus projektnih aktivnosti za primer SAŠA regije je POŠ Vinska Gora.

Projekt EXCITE je sofinanciran v okviru programa Horizon 2020 (Obzorje 2020). Glavni cilj projekta je vpeljevanje dobro uveljavljene sheme upravljanja z energijo, imenovane Evropska energetska nagrada – eea, v občine srednje in vzhodne Evrope. Na novo vključena mesta in občine bodo z eea metodologija pridobile podporo in dodatno znanje za izvajanja ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, z zagotavljanjem potrebnih tehničnih, ekonomskih in socialnih pogojev, ki privabljajo zasebne vlagatelje, javna podjetja in vzpodbujajo koriščenje javnih virov. Za doseganje rezultatov projekta bo tako potrebna široka podpora javnosti, zato je velik poudarek namenjen vključitvi civilne družbe ter spodbujanju lokalnih skupnosti, da postanejo proaktivna vodilna sila pri energetski tranziciji.