ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško je bil ustanovljen leta 2006 v okviru projekta ˝Ustanovitev lokalne ali regionalne energetske agencije - Establishment of local or regional energy Agencies˝ in evropskega programa ˝Intelligent Energy Europe˝. Od ustanovitve naprej zaposleni uspešno pridobivamo nepovratna sredstva iz različnih evropskih in nacionalnih programov na področju učinkovite rabe energije in izkoriščanja obnovljivih virov energije. Predhodno evropsko finančno perspektivo 2007-2013, v okviru katere smo na Energetski agenciji KSSENA uspešno zaključili kar nekaj projektov, je zamenjala nova, ki je opredeljena za obdobje 2014-2020. Znotraj perspektive 2014-2020 sodelujemo pretežno na področju transnacionalnih programov, glavni poudarek katerih je krepitev institucionalnih zmogljivostih javne uprave in javnega sektorja, tudi v povezavi z zasebnim sektorjem, in na izboljšanju razvojnih politik ter strategij.

V okviru transnacionalnih sodelovanj projekte izvajamo na naslednjih programih: Območje Alp, Srednja Evropa, Mediteran in Podonavje. V okviru medregionalnega sodelovanja, katerega glavni cilj je krepitev učinkovitosti kohezijske politike s spodbujanjem izmenjave izkušenj med regijami, kot projektni partner sodelujemo na programu INTERREG EUROPE, v vlogi strokovne podpore pa smo se spoznali tudi s programom ESPON 2020. Prav tako evropska sredstva črpamo v okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška, v prejšnji finančni perspektivi pa smo projektno delo izvajali tudi na programu Slovenija-Avstrija. Nenazadnje sodelujemo tudi v okvirnem programu EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020), ki je namenjen raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi.

Uspešno smo zaključili že veliko evropskih projektov, največji izziv pa nam je zagotovo predstavljal projekt, v katerem smo prevzeli vlogo vodilnega partnerja. Ker je izvajanje projektov osrednja aktivnost Energetske agencije KSSENA, se zaposleni trudimo ostati v stiku s tekočimi razpisi in vključevati predloge in ideje v nove projektne prijave. Odraz našega strokovnega in uspešnega izvajanja projektov je tudi dejstvo, da nas k sodelovanju v projektih vedno znova vabijo partnerji iz drugih evropskih držav.

KSSENA že vrsto let uspešno sodeluje na sledečih programih:

Interreg Europe programme

Interreg Central Europe programme

Interreg Alpine Space programme

Interreg Danube Transnational programme

Interreg Mediterranean programme

Horizon Europe programme

Erasmus + programme

LIFE programme

European Climate Initiative (EUKI)

Intelligent Energy Europe programme

 

EU PROJEKTI V TEKU      ZAKLJUČENI PROJEKTI