ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Na podlagi 35. člena Zakona o Zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 21. člena Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2006, Uradni list RS, št. 47/2006 in št. 53/2006) in 12. člena Statuta Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško Svet zavoda KSSENA objavlja

javni natečaj za imenovanje

DIREKTORJA

Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško.

Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba naravoslovne smeri,

- najmanj 5 let delovnih izkušenj,

- znanje slovenskega jezika,

- znanje vsaj enega svetovnega jezika,

- vodstvene sposobnosti.

Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti ob drugih dokazilih tudi življenjepis z opisom dosedanje poklicne kariere in program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis za direktorja Javnega zavoda, Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško – Zavod KSSENA, NE ODPIRAJ!« v petnajstih (15) dneh po objavi javnega razpisa na Zavodu za zaposlovanje, spletnih straneh Zavoda KSSENA in tedniku Novi tednik, na naslov:

Svet javnega Zavoda KSSENA, Titov trg 1, Velenje.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Nedisa Trumić, 03-8961-520, Zavod KSSENA.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Podrobnosti o natečaju in pogojih najdete tukaj.

 

 

VABILO

Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA), se vabi uporabnike storitev zavoda oz. vse predstavnike zainteresirane javnosti, da podajo predlog za opravljanje funkcije člana v svetu Zavoda KSSENA. 

Predlogi se vložijo v glavni pisarni zavoda, ki se nahaja v 5. nadstropju objekta Mestne občine Velenje na naslovu Titov trg 1, najkasneje do srede 20.05.2020, do 12. ure, in sicer na priloženem obrazcu "Predlog za imenovanja člana v svet Zavoda Energetske agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško", ki je dostopen na sledeči povezavi

Zaradi trenutnih omejitev povezanih z epidemijo COVID-19 sestanek uporabnikov storitev Zavoda in ostale zainteresirane javnosti ne bo organiziran v prostorih Zavoda KSSENA, temveč se bo izvedel v obliki konferenčnega klica preko storitve Microsoft Teams, in sicer v ponedeljek 25.5.2020 ob 12. uri. Na sestanku bo imenovan nov predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v svet Zavoda KSSENA.

 

Zavod KSSENA

Direktor Boštjan Krajnc                                                                                                                                                           Velenje, 13.05.2020

 

Vabilo na dogodek Energetika 2020

»Vas zanima nova energijska mešanica prihodnosti, zanesljivost oskrbe z električno energijo, doseganje podnebnih ciljev in razvoj gospodarstva? Potem vas vabimo na dogodek Energetika 2020: Trajnostna in varna oskrba vseh odjemalcev z električno energijo, ki bo potekal na Celjskem sejmu 31. marca 2020.

 

Brezplačna prijava in dodatne informacije o dogodku so na voljo na povezavi.

 

Vljudno vabljeni.«

 

 

 

 

 

Predstavnik Zavoda KSSENA pri predstavitvi projektov DeCarb, BB-Clean in EERAdata

 

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije je v četrtek, 13. 2. 2020, organizirala študijski obisk, na katerem je gostila delegacijo Regionalne Razvojne Agencije PanonReg iz Subotice, Srbija. Namen študijskega obiska je bilo pridobivanje znanja in izkušenj s področja trajnostnega razvoja, zaradi česar se je srečanja udeležila tudi Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško in predstavila projekte, na katerih sodeluje. Podrobneje so bili predstavljeni rezultati in izkušnje projektov DeCarb (program Interreg Europe), BB-Clean (program Interreg Alpine Space) in EERAdata (program Obzorje 2020). Študijski obisk je potekal na centralni čistilni napravi Šaleške doline v Šoštanju, saj je bila tematika tudi komunalna in energetska infrastrukture Šaleške doline, pa tudi sanacija Šaleških jezer, ki so bila v preteklosti onesnažena in nato z načrtovanimi ukrepi uspešno sanirana.

 

 

Spoštovani,

vljudno vas vabimo k branju  glasila projekta DeCarb

V glasilu najdete informacije o dogodkih in aktivnostih, ki smo jih skupaj s projektnimi partnerji izvedli v preteklih mesecih.

V letu 2018 je Energetska Agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA) pričela z izvajanjem projekta DeCarb (Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions), ki je usmerjen v podporo premogovno intenzivnim regijam pri izvajanju energetske tranzicije in izboljšanju obstoječih politik na tem področju.

Več o projektu lahko preberete na spletni strani ali na socialnih omrežjih Facebook, Twitter in Linkedin.