ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

V okviru projekta DeCarb so se predstavniki lokalne energetske agencije KSSENA skupaj z županom Mestne občine Velenje Petrom Dermolom in direktorjem občinske uprave mag. Iztokom Morijem preko videokonference sestali z ministrom za okolje in prostor Republike Slovenije mag. Andrejem Vizjakom, da bi se pogovorili o pogojih sofinanciranja projektov razogljičenja SAŠA regije in o ostalih pomembnih vprašanjih povezanih z razvojem in prestrukturiranjem regije. Izpostavili so številne teme in projekte, ki bi lahko pomembno prispevali k razvoju Šaleške doline. Minister Vizjak je predstavil smernice in položaj države. Izpostavil je projekte, ki jih bo država podprla in sofinancirala.

Župan Peter Dermol in minister mag. Andrej Vizjak sta se strinjala, da bo Premogovnik Velenje potrebno zapreti, hkrati pa bo potrebno pri samem zapiranju upoštevati tudi gospodarske in socialne vidike, ne le okoljske. Župan Dermol je spet poudaril, da imamo v regiji vedno večje stroške z nakupom emisijskih kuponov, ki lokalni skupnosti predstavljajo vse večje breme. Pred leti naj bi namreč za emisijske kupone toplotne energije namenili bore malo sredstev, danes pa naj bi se ta letni strošek povečal na približno 4 milijone evrov in če bi ta strošek prenesli na gospodinjstva in gospodarstvo, bi se cena ogrevanja znatno povišala. To naj bi predstavljalo veliko breme za Komunalno podjetje Velenje. Župan Dermol je še izpostavil, da naj bi lokalna uprava že večkrat podarjala, da bi bili v regiji oproščeni plačevanja kuponov za toplotno oskrbo ali pa da bi znotraj podnebnega sklada poiskali model, ki bi omogočal, da se finančna sredstva vrnejo v dolino.

Državna sredstva, pridobljena z nakupom emisijskih kuponov in zbrana v podnebnem skladu, bi bilo potrebno vračati v območje SAŠA regije. Denar bi porabili predvsem za projekte, ki delujejo v smeri razogljičenja in za nujno potreben lokalni razvoj med samim postopkom prestrukturiranja (ustvarjanje novih delovnih mest z dodano vrednostjo, nove industrijske in podjetniške cone, lokalno podjetništvo, regionalni turistični načrt, lokalna stanovanjska stiska, ukrepi trajnostne mobilnosti, novi alternativni viri proizvodnje toplotne in električne energije). Župan Dermol je izrazil potrebo po podpori ministra Vizjaka pri vzpostavljanju brez-emisijskega javnega potniškega prometa z uporabo vozil, ki delujejo na gorivne celice. Projekt, za katerega je Mestna občina Velenje (skupaj z deležniki) že pridobila podporo in priznanje na nacionalni in mednarodni ravni, obravnava implementacijo vodikove polnilnice in vpeljavo šestih avtobusov (z gorivnimi celicami na vodik) v lokalno shemo javnega potniškega prometa.

Mister Vizjak naj bi potrdil stališča državnih organov, glede pomena in potencialov uporabe zelenega vodika, pri tem pa naj bi se navezal tudi na projekt SLOP2G, ki je bil s strani konzorcija slovenskih partnerjev, v katerem sodeluje tudi Holding Slovenske Elektrarne, prijavljen na razpis evropskega Sklada za inovacije. Med drugim so bile izpostavljene priložnosti v okviru načrta za okrevanje in odpornost (NOO), s pomočjo katerega bodo s strani države zagotovljena izdatna sredstva za sofinanciranje naložb v trajnostno mobilnost in okolje. Gre predvsem za finančne spodbude, namenjene okrevanju državnega gospodarstva po epidemiji COVID-19.

Ob koncu srečanja so deležniki ministra Vizjaka pozvali, naj podpre pobude in pripombe na novo prostorsko in gradbeno zakonodajo ter prosili za možnost podaljšanja roka za usklajevanje obstoječih programov opremljanja zemljišč, ki naj bi občinam omogočali, obračunavanje nižjih komunalnih prispevkov za podporo gospodarskih investicij.