ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

VABILO

Javna razgrnitev orodja za vrednotenje širših učinkov energetske prenove

Datum: Sreda, 2.junij 2021

Čas: 11:00 (CEST)

Kraj: Spletni seminar (Zoom)

 

V sredo, 2. junija 2021 vas vabimo na brezplačen spletni seminar, ki bo potekal v okviru mednarodnega projekta EERAdata (Obzorje 2020)!

Glavni namen projekta EERAdata je integracija celovite obravnave prednosti in vplivnih faktorjev pri energetski obnovi stavb v proces razvoja transnacionalnih zakonodajnih okvirjev. V sklopu projekta se bo razvilo in preizkusilo orodje za operativno podporo pri odločanju (DST – Decision Support Tool), ki bo lokalnim upravam omogočalo enostavno zbiranje, obdelavo, analizo in tolmačenje podatkov o stavbnem fondu in obstoječih potencialih.

Namen seminarja je predstavitev orodja za podporo pri odločanju ter orodja za socialno in ekonomsko oceno, ki je pri načrtovanju obnove stavb in zagotavljanju dokazov o vplivu naložb v energetsko učinkovitost namenjeno različnim regionalnim odločevalcev in lokalnim oblastem. Orodje za podporo pri odločanju bo torej na podlagi celovite opredelitve in široke ocene podatkov o stavbah, lokalnim oblastem omogočilo načrtovanje energetske sanacije stavb in prednostno razvrščanje naložb pri energetski učinkovitosti stavb.

Na seminarju bo predstavljena trenutna različica orodja za podporo pri odločanju in njena praktična uporabnost. Prikazana bodo tehnična ozadja različnih računalniških modelov, ki se jih uporablja za ocenjevanje lastnosti stavb. Predstavljene pa bodo tudi baze podatkov, ki jih orodje uporablja za odločanje in generiranje različnih možnosti energetske sanacije.

Na koncu seminarja bodo uporabnost orodja za podporo pri odločanju, z njihovega stališča predstavili še naši projektni partnerji in njihovi deležniki. Uporabnost orodja bodo prestavili deležniki in projektni partnerji iz mesta Kopenhagen (Danska), iz pokrajine Andaluzija (Španija) in iz mesta Velenje (Slovenija).

 

Spletni seminar je brezplačen in javno dostopen! Spletni seminar bo v celoti izveden v angleškem jeziku. Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Prijavite se lahko na spodnji povezavi:

https://tum-conf.zoom.us/webinar/register/9416183923936/WN_0Ly7DxzJT9qrwD0Fs6f4xw

Več informacij o projektu pa lahko najdete na tej povezavi:

https://eeradata-project.eu/

 

                                        

Projekt je financiran s strani okvirnega programa Obzorje 2020 za Raziskave in Inovacije Evropske Unije na podlagi dogovora o podpori št. 847101.

 

12. maja 2021 je v mestu Kočani v Severni Makedoniji potekalo 5. mednarodno srečanje partnerjev projekta My Virtual Town, ki ga izvajamo v okviru programa Erasmus+.

Srečanje se je začelo s pozdravnimi nagovori lokalnih zainteresiranih strani. Predstavniki občinske uprave in mestnega sveta so pozdravili projektne partnerje in jim zaželeli uspešen in učinkovit sestanek. To je bilo prvo osebno srečanje projekta My Virtual Town po razglasitvi pandemije leta 2020 po Evropi in svetu.

Spoštovani,

v okviru projekta ENTRAIN Vam predstavljamo Glasilo št. 4

V  letu 2019 je Zavod Energetska Agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA), poleg drugih projektov, pričela tudi s projektom ENTRAIN, ki je sofinanciran s strani transnacionalnega programa Interreg Srednja Evropa. Glavni cilji projekta so: spodbujanje strukturnega sodelovanja med javnimi organi in ključnimi deležniki, razširitev znanja za sistematično, celostno in učinkovito načrtovanje majhnih sistemov za daljinsko ogrevanje v 5 ciljnih regijah (IT, DE, HR, SL, PL), ki temeljijo na obnovljivih virih toplote. Končni rezultat bo pripomogel k zmanjšanju emisij CO₂ in rabe fosilnih goriv, kar bo pozitivno vplivalo na kakovost lokalnega zraka in socialno-ekonomske koristi za lokalne skupnosti.

Več informacij o projektu ENTRAIN najdete na spletni strani ali na socialnem omrežju Twitter.

 

 

 

Energetska agencija KSSENA bo na Svetovni dan Zemlje 22. aprila 2021 organizirala Nacionalni Informativni dan projekta DeCarb; Razogljičenje z inovacijami v energetski prenovi stavb. Glavni poudarek dogodka bo javna predstavitev akcijskega načrta razvojne politike, ki je bistvenega pomena za razogljičenje in prestrukturiranje premogovne SAŠA regije. Konferenčni dogodek bo uporabljen za izmenjavo mnenj strokovnjakov in zbiranje povratnih informacij o predlaganih ukrepih, ki bodo vključeni v revizijo končne različice akcijskega načrta. Na dogodku bodo sodelovali tudi različni strokovnjaki, odgovorni za razvoj ključnih strateških in političnih dokumentov, povezanih z razogljičenjem premogovniške industrije SAŠA regije. Namen njihovega sodelovanja je predvsem razprava, usklajevanje in racionaliziranje okvira za trajnostni in učinkovit energetski prehod.

Drugi del dogodka, kot pomemben razvojni vidik razogljičenja nosi pomembno vlogo. Služil bo obravnavi inovacij na področju energetske prenove stavb. Na tej točki pa bo potekalo tudi posvetovanje s potencialnimi ponudniki prihajajočega javnega razpisa, projekta procuRE (Obzorje 2020) namenjenega financiranju inovativnih rešitev v zvezi z energetsko prenovo stavb, na katerih se lahko doseže energetska samooskrba z obnovljivimi viri energije. Javni razpis bo vključeval tudi financiranje inovativne energetske prenove pilotnega projekta, ki ga predstavlja podružnična osnovna šola Vinska Gora.

Zaradi omejitev, povezanih z epidemijo COVID-19, se bo prireditev odvila virtualno v obliki videokonference preko platforme ZOOM. Na dogodek se lahko prijavite na spodnji povezavi, kjer so na voljo tudi ostale informacije.

Povezava na dogodek: https://www.energetika.net/en-dogodki/nacionalni-informativni-dan-projekta-decarb-razogljicenje-z#tab_naslovnica-22?utm_source=en.novice&utm_medium=banner&utm_campaign=06042021

Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije je na podlagi osnutka Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranja premogovno intenzivnih regij Zasavske in Savinjsko- šaleške regije, sprožilo postopek javnega posvetovanja (javne obravnave). Glavni objekt prestrukturiranja na državnem nivoju predstavlja Savinjsko-šaleška regija, kjer še vedno delujeta tako Premogovnik Velenje kot tudi Termoelektrarna Šoštanj, ki na nacionalno oskrbo z energijo še vedno globoko vplivata. Nacionalna strategija bo v javni obravnavi do 15. aprila 2021.

Nacionalna strategija, ki jo je skupaj s partnerji razvilo podjetje Deloitte, predvideva tri določene scenarije za postopno opuščanje premoga v regiji. Scenarij A (prej znan kot "ambiciozen" scenarij, v novem osnutku pa preimenovan v "Gostoljubno regijo") predvideva popolno opustitev premoga do leta 2033, medtem ko scenariji B (prej "finančno vzdržni" scenarij, sedaj znan pod imenom "Od premoga do podjetništva") in scenarij C (zdaj znan kot  "harmoničen" scenarij) zaprtje Premogovnika Velenje usmerjata v leto 2038 in 2042. Spremenjeni osnutek strategije je v primerjavi s prejšnjo različico (izdano meseca oktobra 2020) po posodobljeni analizi okoljskih vplivov, ki jo je predložil konzorcij strokovnih organizacij pod vodstvom Elektroinštituta Milana Vidmarja, premaknil načrtovani časovni načrt za zaprtje Premogovnika Velenje na leto 2033

Analiza okoljskih vplivov, ki zajema 20 ocenjenih kazalnikov s področij, povezanih z zdravjem, varstvom okolja, trajnostno rabo virov, naravno dediščino in krajino, prikazuje na področju ublažitve in prilagajanja podnebnim spremembam le eno različno oceno med začrtanimi scenariji. Le po scenariju A, naj bi Slovenija sledila prizadevanju za podnebno nevtralno Evropo do leta 2050. Vrednotenje vseh ostalih 19 kazalnikov, sicer zelo obširne analize (vseh treh scenarijev) je čisto enako. Scenarij A določa postopno opuščanje premoga do leta 2033. Tako bi Slovenija sledila državam članicam EU, ki načrtujejo izstop iz premoga do leta 2030. V tej luči bi bil na podlagi analize najprimernejši čas, za izhod iz premoga leto 2033. Scenarij A je predstavljen, kot edini sprejemljiv scenarij, upoštevajoč ublažitve podnebnih sprememb. Težave naj bi se pojavile po letu 2035, ko bi morale emisije Termoelektrarne Šoštanj preseči skupno mejno vrednost toplogrednih plinov za obdobje 2021–2050 in bi bili potrebni dodatni ukrepi.

Po letu 2033 bi moralo finančno poslovanje Termoelektrarne Šoštanj (na podlagi predpostavk te strategije) postajati vse bolj nevzdržno zaradi pričakovanega finančnega pritiska naraščajočih cen emisijskih kuponov. Zahteve po zaposlovanju novega osebja v Premogovniku Velenje so že sedaj minimalne in prilagojene obsegu dela, ki še vedno omogoča stabilno delovanje premogovnika in tudi ko bo Premogovnik Velenje pričel z zaprtjem, bo nekaj sto izkušenih uslužbencev še več let zapiralo sam premogovnik. Največja težava torej niso presežni delavci sami po sebi, temveč neusklajenost časovnega načrta. Pravilno prestrukturiranje in ohranjanje kadrovske strukture je z hkratnim ustvarjanjem novih priložnosti in delovnih mest za mlajše zaposlene (ki svoje kariere v premogovniški dejavnosti, po preteku roka zaprtja, ne bodo mogli nadaljevati) ključ do uspeha. Glede na to, da ponuja izbran scenarij 12-letno okno priložnosti za celovito prestrukturiranje energetskega sistema regije in Slovenije, pa zahteva tudi najbolj ambiciozen pristop, ki je pomemben za doseganje vseh prednostnih nalog regionalnega razvoja. Predpostavlja zahteve, a izvedljive naložbe in pripravljene razvojne projekte, ki pomembno podpirajo zasebni sektor in omogočajo nova delovna mesta. Močna politična podpora je ključna za spodbujanje sprememb, obenem pa predstavlja tudi tveganje za samo uspešnost doseganja ciljev pravičnega prehoda regije.

Cilji strategije

Trenutna strategija v javni obravnavi opredeljuje tudi strateške in operativne cilje poštene regionalne tranzicije, in sicer:

Pravičen prehod Slovenije in SAŠA regije

Postopna sanacija in revitalizacija prostorsko in okoljsko razvrednotenih območij (posledica več kot sto letnega rudarjenja)

Dodatna regionalna povezljivost in trajnostna mobilnost (vključno z izgradnjo tretje razvojne osi in z renovacijo železniške infrastrukture)

Trajnosten, prožen in raznolik gospodarski razvoj (vključno z implementacijo čim večjega obsega krožnega gospodarstva)

Zaposlitev in veščine za vse (doseganje obetavne prihodnosti za kvalificirano in specializirano delovno silo)