ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo je sodelovala pri projektu z nazivom DanuP-2-Gas (Innovative model to drive energy security and diversity in the Danube Region via combination of bioenergy with surplus renewable energy), ki je bil potrjen v okviru 3. razpisa programa Interreg Danube – Podonavje. Glavni namen projekta je bila podpora diverzifikaciji energetske oskrbe na podlagi uporabe zemeljskega plina, bioplina ter vodika v aplikacijah za skladiščenje in proizvodnjo energije (Power-to-gas ali P2G).

Z nacionalnega vidika je projekt nagovarjal relevantne izzive v smislu podpore razvoja energetskega sektorja na srednji in dolgi rok. Projekt je bil v celoti skladen s slovenskimi strateškimi usmeritvami in je kot tak prispeval k uresničitvi takrat zastavljenih ciljev opredeljenih v okviru npr. Operativnega programa za omejevanja emisij toplogrednih plinov (OP TGP), Nacionalnega akcijskega načrta za obnovljive vire energije (AN OVE), Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost (AN URE) in Strategije za alternativna goriva. Na lokalni ravni so bile dejavnosti in cilji projekta skladni s takratnimi akcijskimi načrti za trajnostno energijo in podnebje (SECAP), lokalnimi energetskimi koncepti (LEK) in celovitimi prometnimi strategijami (CPS).

 

Osnovni podatki o projektu:

Program: Interreg Danube

Akronim projekta: DanuP-2-Gas

Polno ime projekta: Innovative model to drive energy security and diversity in the Danube Region via combination of bioenergy with surplus renewable energy

Začetek projekta: 01.07.2020

Trajanje projekta: 30 mesecev 

Celoten proračun projekta: 2,553.726.85 € (proračun KSSENA: 186.619,13 €)

Delež sofinanciranja s strani ERDF: 2,109.336,02 €

Delež sofinanciranja s strani IPA: 61.331,75 €

Partnerstvo: 14 partnerjev iz 10 držav

 • Vodilni partner: Technology Centre Energy - University of Applied Sciences Landshut (DE) 
 • ERDF PP1 Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (SI)  
 • ERDF PP2 Tolna County Development Agency Nonprofit Public Ltd.(HU)
 • ERDF PP3 Energy Institute at the Johannes Kepler University Linz (AT) 
 • ERDF PP4 Black Sea Energy Research Centre (BG)
 • ERDF PP5 URBASOFIA SRL (RO)
 • ERDF PP6 Deggendorf Institute of Technology (DE)
 • ERDF PP7 National Recycling Agency of Slovakia (SK)
 • ERDF PP8 Institute of Technology and Business in České Budějovice (CZ)
 • ERDF PP9 MAHART-Freeport Co. Ltd (HU)
 • ERDF PP10 International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (HR)
 • ERDF PP11 Energy Institute Hrvoje Požar (HR)
 • ERDF PP12 University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing (HR)
 • IPA PP1 Regional Agency for Socio – Economic Development – Banat Ltd (RS)

 Spletna stran: http://www.interreg-danube.eu/danup-2-gas

 

 

DanuP-2-Gas

Trajanje projekta v mesecih

Partnerjev

Evropskih držav

Proračun projekta v €