Področja delovanja

Vse aktivnosti, ki jih izvajamo zaposleni v KSSENA, smo strnili v spodaj navedena področja. Več informacij o posameznem področju boste dobili s klikom na ime posameznega področja.

Lokalni energetski koncept je koncept razvoja lokalne skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki poleg načrtov bodoče oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije.

Lokalna skupnost je dolžna v svojih razvojnih dokumentih načrtovati obseg porabe in obseg ter način oskrbe z energijo in te dokumente usklajevati z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko Republike Slovenije (17. člen Energetskega zakona). Lokalne skupnosti morajo sprejeti lokalni energetski koncept najpozneje do 1. januarja 2011, mestne občine pa do 1. januarja 2009.

Lokalni energetski koncept predstavlja izziv in razvojno priložnost lokalne skupnosti in ne sme biti obveza izdelave dokumenta, ki nato leži v enem izmed predalov. Lokalne energetske agencije so v pravilniku in priročniku za izdelavo energetskih konceptov opredeljene kot ena izmed možnosti, ki jih lahko lokalne skupnosti izkoristijo za vodenje in implementacijo akcijskega načrta energetskega koncepta. V ta namen KSSENA za ustanovitelje, partnerje in druge zainteresirane stranke opravlja naslednje dejavnosti:

– pomoč pri pripravi dokumentacije za izvedbo javnega razpisa za izdelavo energetskega koncepta;
– pomoč pri pridobitvi subvencij za izdelavo energetskih konceptov;
– svetovanje in koordinacija izvajanja energetskih konceptov v imenu lokalnih skupnosti,
– nadzor nad zunanjim izvajalcem pri izvedbi energetskega koncepta,
– strokovno sodelovanje z zunanjmi  izvajalci;
– analiza, prilagajanje in posodobitev obstoječih energetskih konceptov.

Energetski menedžment je kompleksni sistem energetskih aktivnosti, katerega končni cilj je trajnostna okoljska politika. Temeljne sestavine  oziroma  politike energetskega menedžmenta so:  nizka  rabe energije, nizki energetski izdatki,  energetska oskrba,  obratovanje, vzdrževanje, energetsko učinkovita oprema in tehnologija, zelena javna naročila, obnova stavb, urbanizem, arhitektura, gradnja, upravljanje z objekti…

KSSENA za potrebe ustanoviteljev, partnerjev in ostalih zainteresiranih strank v okviru energetskega menedžmenta opravlja spodaj naštete aktivnosti.

Glavne aktivnosti:
– vodenje in koordinacija akcijskega načrta energetskih konceptov za lokalne skupnosti;
– izvedba preliminarnih, poenostavljenih in razširjenih energetskih pregledov;
– vzpostavitev in vodenje energetskega knjigovodstva;
– termovizijski pregledi stavb, kotlovnic, vročevodov…;
– usposabljanje vodstev in uporabnikov zgradb;
– postavitev strategije razvoja javne razsvetljave;
– svetovanje (nove tehnološke rešitve, finančni mehanizmi, pogodbeno znižanje rabe energije…);
– projekti učinkovite rabe energije;
– projekti obnovljivih virov energije.

Podporne aktivnosti:
– analiziranje;
– benchmarking;
– identifikacija potreb in razvojnih priložnosti;
– študije izvedljivosti;
– izdelava investicijske dokumentacije;
– iskanje zasebnega kapitala in nepovratnih sredstev;
– vodenje in upravljanje baze podatkov;
– sodelovanje s specializiranimi energetskimi podjetji in ponudniki;
– predhodno zbiranje in vrednotenje ponudb.

Projektno delo predstavlja osnovo izvajana aktivnosti KSSENA. Je način dela in hkrati predstavlja eno izmed področij KSSENA, saj s pomočjo iskanja novih projektnih idej in oblikovanjem slednjih v projektne predloge, kandidiramo za pridobitev nepovratnih sredstev (prijava projektov) v okviru različnih programov in razpisov na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Projektne predloge pripravljamo tako za KSSENA, kot tudi za ustanovitelje in ostale zainteresirane.

Cilj je omogočiti in pospešiti razvoj oziroma implementacijo idejnih oziroma aplikativnih projekte.

V okviru tega področja izvajamo sledeče aktivnosti:
– generiranje inovativnih idej;
– priprava ideje za specifične potrebe lokalnih skupnosti in predstavnike zasebnega sektorja;
– razvoj ideje v projekt;
– analizirati možnosti za prijavo projektnega predloga za obstoječe aplikativne projekte;
– iskanje ustreznih nacionalnih in evropskih programov;
– iskanje ustreznih partnerjev;
– vključevanje slovenskih partnerjev v projekt;
– priprava in prijava projektnega predloga;
– tehnično, administrativno in finančno vodenje in svetovanje pri izvajanju projektov.

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.