ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Zavod KSSENA je v sodelovanju z Energetsko agencijo iz Murcie, Španija sodeloval na programu IEE. Namen projekta je bil pristop občin k izdelavi in implementaciji lokalnih akcijskih načrtov za zmanjšanje emisij CO2 in pristopu k Konvenciji županov.

Izdelava analiz referenčnega stanja zakonodaje na področje rabe energije oz. deljenja in souporabe podatkov spremljanja rabe energije na nivoju EU ter prilagojenost zakonodaje v 12 državah projektnih partnerjev, vključitev 72 občin v izdelavo izhodiščnega stanja emisij CO2 na podlagi inventarja obstoječih virov, 144 izvedenih aktivnosti/ukrepov s strani občin ter podpora investiciji v skupni višini približno 65 milijonov €.