ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško je bil ustanovljen v okviru projekta ˝Ustanovitev lokalne ali regionalne energetske agencije - Establishment of local or regional energy Agencies˝, katerega predlagatelj je bila Mestna občina Velenje, v okviru evropskega programa ˝Intelligent Energy Europe ˝(IEE).

Zavod KSSENA je kot partner sodeloval v mednarodnem projekt, katerega idejni vodja je bila organizacija Shanon Development z Irske. Projekt se je izvajal v okviru programa Intelligent Energy Europe.

Zavod KSSENA je bil partner v mednarodnem projekt, katerega idejni vodja je bila organizacija CRACA iz Italije. Projekt se je izvajal v okviru programa Intelligent Energy Europe.

Cilj projekta je bilo izboljšanje in okrepitev trga MSP-jev z izdelki in storitvami za zniževanje rabe energije ter pridobivanje energije iz OVE, izboljšanje zaupanja in kvalitete energetskih storitev, podpora v komunikaciji med ponudbo (dobavitelji) in povpraševanjem (naročniki, potrošniki).

Zavod KSSENA je kot partner sodeloval v dveh mednarodnih projektih, katerega idejni vodja je bila DIBA iz Španije. Projekta sta se izvajala v okviru programa Intelligent Energy.

Osnovna dejavnost so bile različne aktivnosti za učinkovitejšo rabo energije v šolah s ciljem zmanjšati rabo energije in stroške. Pri projektu so sodelovali partnerji iz devetih držav, vanj pa je bilo vključenih 43 lokalnih skupnosti in 58 šol. Kar 40 šol je doseglo prihranke pri rabi energije, saj je bilo porabljenih več kot 1.100 MWh manj energije. Projekt je v okviru Evropskega tedna trajnostne energije 2013 (European Energy Sustainable Week 2013) prejel 1. nagrado v kategoriji Izobraževanje (Learning).

Zavod KSSENA je bil partner na projektu MOVE (čezmejno sodelovanje SI-AT), ki je nastal kot posledica potrebe po čezmejnem sodelovanju Avstrije in Slovenije na področju energetike in bazira na ciljih, ki pripomorejo k varovanju in trajnosti okolja. Organizacija izobraževalno-osveščevalnih aktivnosti na področju URE in OVE, izvedba usposabljanj, izdelava čezmejnega energetskega koncepta za razvoj trajnostno naravnane energetike (tako na strani uporabnikov kot tudi proizvajalcev in ponudnikov izdelkov in storitev), podpis memorandoma o sodelovanju in realizaciji čezmejnega energetskega koncepta itd.

Zavod KSSENA je sodelovala kot partner na projektu Energycity – izboljšanje energetske učinkovitosti v mestih skozi primere dobrih praks in analize stanj v različnih evropskih mestih.

Cilj projekta je bil razvoj inovativnega pristopa za zajemanje podatkov o rabi energije ter preverjanje ustreznosti izvedbe toplotne zaščite gradbenih konstrukcij s termografsko analizo stavb izvedeno s pomočjo letalskih preletov. Na podlagi razvite tipologije stavb ter razvitega WebGIS sistema (prostorski informacijski sistem) so bili določeni potenciali za prihranke ter identificirane kritične točke v pilotnih mestih.

Zavod KSSENA je v sodelovanju z Energetsko agencijo iz Murcie, Španija sodeloval na programu IEE. Namen projekta je bil pristop občin k izdelavi in implementaciji lokalnih akcijskih načrtov za zmanjšanje emisij CO2 in pristopu k Konvenciji županov.

Izdelava analiz referenčnega stanja zakonodaje na področje rabe energije oz. deljenja in souporabe podatkov spremljanja rabe energije na nivoju EU ter prilagojenost zakonodaje v 12 državah projektnih partnerjev, vključitev 72 občin v izdelavo izhodiščnega stanja emisij CO2 na podlagi inventarja obstoječih virov, 144 izvedenih aktivnosti/ukrepov s strani občin ter podpora investiciji v skupni višini približno 65 milijonov €.

Zavod KSSENA je kot  partner sodeloval na projektu EE Culture (program SLO – HR), ki je bil usmerjen predvsem na energetsko sanacijo zgradb pod spomeniškim varstvom v sodelovanju z Energetsko agencijo iz Zagreba. Kot partnerja na projektu sta sodelovali tudi MO Velenje in MO Celje.

Cilj projekta je bilo povečanje energetske učinkovitosti v objektih kulturne dediščine na čezmejnem področju Slovenija-Hrvaška. V okviru projekta sta se izvedla dva investicijska projekta celovite energetske prenove na spomeniško zaščiteni stavbi Vila Rožle v Velenju in upravni stavbi v Krapini.

Zavod KSSENA je kot vodilni partner sodeloval na projektu GeoSEE (program JV Evropa), ki je raziskal kombinirano možnost uporabe obnovljivih virov energije v lokalnem območju.

Cilj projekta je bil razvoj inovativnih tehničnih sistemov za izkoriščanje nizkotemperaturnih geotermalnih virov za proizvodnjo energije na osnovi hibridnih proizvodnih sistemov, ki so kot dodaten vir energije uporabljali predvsem biomaso ter bodisi toplotno (solarni kolektorji) bodisi električno energijo (fotovoltaični paneli). Tehnični razvoj sistemov je bil prilagojen za izbrane študijske lokacije v partnerskih državah, izvedba le-teh pa je bila podprta s celovito ekonomsko analizo ter ozaveščanjem ključnih deležnikov in potencialnih investitorjev.

Zavod KSSENA je kot partner sodeloval na projektu TRACE (program JV Evropa), ki  je temeljil predvsem na izmenjavi dobrih praks med občinami na področju zakonodaje pri gradnji nizkoenergijskih in pasivnih objektov v JV Evropi.

Cilj projekta je bil priprava teritorialnih operativnih načrtov za izvajanje ukrepov za dvig energetske učinkovitosti v partnerskih državah. Organizacija investicijskih forumov ter izobraževalnih delavnic za ključne deležnike z namenom podpore pri vlaganju v energetsko učinkovitost obstoječega stavbnega fonda.