Projektno delo


Projektno delo predstavlja osnovo izvajana aktivnosti KSSENA. Naše aktivnosti in izkušnje zajemajo celoten postopek priprave in izvajanja projektov z namenom realizacije interesov naših ustanoviteljev, partnerjev in lokalnih skupnosti. Svoje strokovne izkušnje na tem področju nudimo tudi vsem zainteresiranim podjetjim in posameznikom z projektno idejo oz. željo po so-financiranju le-teh.

S pomočjo iskanja novih projektnih idej in oblikovanjem slednjih v projektne predloge, kandidiramo za pridobitev nepovratnih sredstev (prijava projektov) v okviru različnih programov in razpisov na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

Naš cilj je omogočiti in pospešiti razvoj oz. implementacijo idejnih in aplikativnih projektov na področju energetike, zato v okviru tega področja izvajamo sledeče aktivnosti:


– spremljanje ustreznih nacionalnih, meddržavnih in evropskih programov

– iskanje primernih razpisov

– generiranje inovativnih idej

– priprava ideje za specifične potrebe lokalnih skupnosti in predstavnike zasebnega sektorja

– razvoj ideje v projekt

– analiza možnosti za prijavo projektnega predloga za obstoječe aplikativne projekte

– časovni in stroškovni načrt vodenja projekta

– iskanje ustreznih partnerjev in vzpostavitev konzorcija

– vključevanje slovenskih partnerjev v projekt

– priprava in prijava projektnega predloga

– tehnično, administrativno in finančno vodenje projektov

– svetovanje pri izdelavi in izvajanju projektov.

Projekti v teku


V letu 2015 je Energetska Agencija KSSENA sodelovala pri prijavi projektov na mednarodne okvirne programe Območje Alp, Centralna Evropa, Podonavje, Mediteran, Obzorje 2020 ter Interreg Europe.

Poleg omenjenega je v letu 2015 je Agencija KSSENA sodelovala pri prijavi 9ih projektov na program Podonavje, dveh projektov na program Interreg Mediteran ter enega projekta na program Interreg Europe. V letu 2016 smo že izvedli prijavo novega projekta na program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020.

Trenutno je v izvajanju skupno 7 projektov, kar 5 projektov jih je sofinanciranih z naslova transnacionalnega programa Interreg, dva pa iz okvirnega programa Obzorje 2020 (H2020).Projekt eCentral se osredotoča na energetsko učinkovitost javnih objektov in izvedbo ukrepov, za povečanje učinkovitosti le teh.

Več informacij!

logo ecentralCilj projekta EcoInn Danube je krepitev sodelovanja glavnih akterjev s področja eko-inovacij, s poudarkom na razvoju ter implementaciji eko-tehnologij v okviru obnovljivih virov in učinkovite rabe energije v Podonavski regiji.

Več informacij!

standard logo image - EcoInn DanubeCilj projekta IMEAS je ustvariti nov celostni pristop in skupna orodja za izboljšanje sposobnosti javnih uprav, agencij in drugih institucij za načrtovanje celostnih in trajnostnih energetskih politik za izbiro pravih ukrepov ter instrumentov za njihovo izvajanje.

Več informacij!

imeas_rgb_logo_1_erdfProjekt NEW FINANCE je namenjen poenostavitvi izvajanja investicij v energetsko učinkovitost stavb preko izboljšanja dostopa do delovnih strategij in njihove uporabe za mobilizacijo zasebnega financiranja s poudarkom na bolj optimalni izrabi obstoječih Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESI).

Več informacij!


NewFinance_unofficial

—————————————————————————————————————————————


Glavni cilj projekta ENERGY@SCHOOL je spodbuditev energetsko trajnostnega razvoja Savinjskega področja z osredotočanjem na sistematično usposabljanje učencev in šolskega osebja. Z namenom implementacije t.i. energetsko pametnih šol bo na 7 celjskih šolah vzpostavljen pametni merilni sistem za beleženje prihrankov, razvila pa se bo tudi mobilna aplikacija, ki bo šolskemu osebju in učencem omogočala samostojno spremljanje svojih dosežkov.

Več informacij!

BiORES key visual

—————————————————————————————————————————————V letošnjem letu bomo pričeli z izvajanjem novega projekta EmBuild, katerega glavni namen bo vzpostavitev dolgoročne strategije za mobilizacijo investicij v adaptacijo zgradb različne tipologije za povečanje energetske učinkovitosti.

Več informacij!

embuild-logo-official

—————————————————————————————————————————————

 


Z začetkom leta 2016 smo začeli z izvajanjem projekta THE4BEES, ki je bil odobren na prvem razpisu programa Območje Alp. Cilj projekta je vplivanje na vzorce porabe energije pri končnih odjemalcih z skupnim razvojem inovativnih IKT orodij za energetski management.

Več informacij!

—————————————————————————————————————————————


Implementacija inovativnih konceptov biomasnih trgovskih in logističnih centrov (ang. Biomass Logistic and Trade Centres –BLTCs ) v Srbiji, na Hrvaškem in Bolgariji s prenosom dobrih tehnoloških praks partnerjev iz držav Avstrije, Slovenije, Nemčije in Finske.

Več informacij!

BiORES key visual

—————————————————————————————————————————————


Projekt EnPC-INTRANS je namenjen povečevanju zmogljivosti energetskega pogodbeništva na Evropskih Trgih v razvoju. Glavni namen projekta je povečanje tržne sprejetosti in dostopnosti energetskega pogodbeništva ter okrepitev kapacitet na strani ponudbe, kot tudi povpraševanja v sodelujočih državah.

Več informacij!

BiORES key visual

—————————————————————————————————————————————

 


Zaključeni projekti


Zavod KSSENA je od ustanovitve v letu 2006 uspešno izvedel že številne projekte na področju obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in trajnostnega razvoja v energetiki na programih Inteligentna Energija Evropa (Intelligent Energy Europe -IEE), Srednja Evropa (Central Europe – CE), Jugovzhodna Evropa (South-East Europe -SEE) ter na programih med-državnega sodelovanja SI-AT ter SI-HR.

Več podrobnosti o zaključenih projektih lahko najdete tukaj.