Energetski pregled


Razširjeni energetski pregled stavbe je pregled, ki zahteva natančno analizo stavbe. Vsebuje vse natančne izračune energetskih potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije.


Za razširjeni energetski pregled je najprej potrebno pridobiti osnovne podatke o sami stavbi. Zbrati je potrebno podatke o rabi električne, toplotne energije, porabi vode, porabi energije za pripravo tople sanitarne vode, podatke o tehnološki energiji… Te lahko pridobimo iz energetskega knjigovodstva, v kolikor ga ima stavba vpeljanega, računov energentov, pri samih dobaviteljih ali pa enostavno merimo porabo energije ali energentov. Nato je dobro, da zberemo čim več podatkov o gradbenih konstrukcijah, strojnih inštalacijah ter elektro inštalacijah stavbe, da nam je lažje pri popisu na terenu ter da nato lažje naredimo gradbeno fiziko. Preden se odpravimo na teren je dobro, da se dogovorimo o ogledu z nekom, ki dobro tehnološko pozna stavbo ter tudi pozna kako uporabniki uporabljajo stavbo. Na terenu se najprej naredi termografija stavbe, kjer s termografsko kamero ugotovimo šibke točke prehajanja toplote skozi stavbne konstrukcije in pa tudi morebitna toplotna uhajanja v notranjosti stavbe.


IR 01 Hudinja 01 Hudinja

Slika 1: Termografski posnetek


Nato se izmerijo vsi zunanji gabariti stavbe, vključno z debelinami sten, velikostmi zunanjega ovoja, številu in velikostjo stavbnega pohištva, velikostni podstrešja, strehe… V notranjosti se nato detajlno popišejo ogrevalni sistemi, hladilni sistemi, sistem za oskrbo s hladno vodo, sistem za oskrbo s toplo vodo, elektroenergetski sistem, sistem prezračevanja, sistem za pripravo komprimiranega zraka…

 

   Ogrevalne veje                            kolet

Slika 2: Primer ogrevalnega sistema                          Slika 3: primer ogrevalnih vej


Nato se lotimo detaljnega popisa vseh prostorov v katerih merimo meritve mikroklime (temperatura, vlaga, pretok zraka,), izmerimo gabarite prostora, popišemo električne porabnike, popišemo okna, radiatorje, uporabnike hladne vode, itd. Ko imamo zbrane vse podatke iz terena se lahko lotimo pisanja samega razširjenega energetskega pregleda. Poročilo mora biti napisano kratko, jedrnato, jasno in prepričljivo. Poročilo se mora začeti s povzetkom za poslovno odločanje, ki je namenjeno vodstvu podjetja oziroma stavbe. V povzetku, ki naj ne bi presegal dve do tri strani, se najprej poda pomen oskrbe in rabe energije za podjetje oziroma ustanovo in strukturo porabe in stroškov za energijo. Poda se velikost možnih prihrankov in potrebnih vlaganj. Nato se opiše glavne ukrepe, ki se jih združi v posamezne skupine glede na vračilni rok. Ob zaključku se podajo napotki za izvedbo, posebej organizacijskih in posebej investicijskih ukrepov. Primerno je dodati tudi informacije o možnih virih financiranja. Sestavni del povzetka je tudi prednostna lista ukrepov učinkovite rabe energije.

Po povzetku za poslovno odločanje sledi predstavitev organizacije in energetska izkaznica z energetskimi indikatorji (prikaz deleža stroškov za energijo v celotnih stroških podjetja, prikaz porabe posameznih energij za prejšnje leto, prikaz deleža posamezne energije v strošku za energijo, prikaz porabe posameznih energij po vrsti porabe. Temu sledi predstavitev in analiza izvedljivosti obravnavanih ukrepov. Poročilo se zaključi s sumarno predstavitvijo rezultatov energetskega pregleda. Obsežnejše tabele in diagrame, ki sicer sodijo k posameznim točkam poročila, podamo ločeno v posebni prilogi k poročilu.

Na koncu je potrebno energetski pregled predstaviti tudi vodstvenemu kadru naročnika in vsem udeleženecem v procesu odločanja o URE in investicijah ter oddati povzetek poročila pristojnemu ministrstvu.