ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Energy certificates

Energy Audits

Projects in progress

Completed projects

Project work

Po dveh letih sodelovanja, trdega dela in deljenja znanja smo uspešno zaključili projekt TARGET-CE. Skupaj s 6 projektnimi partnerji smo vzajemno delovali in implementirali aktivnosti osmih že zaključenih evropskih projektov: BOOSTEE-CE, ENERGY@SCHOOL, FEEDSCHOOLS, eCENTRAL, CitiEnGov, EMPOWER, GreenSoul ter PANEL2050 na 7 pilotnih območjih, v 5 državah Centralne Evrope.

Vlada Republike Slovenije je na 109. dopisni seji vlade, sklicani 13. januarja 2022, sprejela in potrdila tretji osnutek Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Sprejetje Nacionalne strategije, je skupaj z njeno praktično implementacijo, predstavljalo ključni vzvod za uradni začetek procesa prestrukturiranja Slovenskega energetskega sistema in Republike Slovenije. Obe visoko intenzivni premogovni regiji, Savinjsko-šaleška regija in Zasavska regija pa skupaj z vsemi pomembnimi deležniki in entitetami, ki posredno ali neposredno poslujejo z izvajanjem procesa pridobivanja premoga, pričakujejo čim bolj pravičen prehod, predvsem za trenutno še zaposlene premogovne delavce in ostale pomembne in specializirane lokalne energetske kadre. V okviru mehanizma JTM (Just Transition Mechanism) in njegovega ključnega orodja JTF (Just Transition Fund), Sklada za pravični prehod, bo lahko država Slovenija skupaj z obema premogovnima regijama, črpala sredstva v višini 248 milijonov evrov. Vlada RS pa bo, glede na smernice in cilje dane Nacionalne strategije, razvila tudi dva pomembna zakonska akta, Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje in Zakon o prestrukturiranju SAŠA regije, na katerih pa bodo temeljili tudi vsi prihodnji finančni, operativni in legislativni okvirji prestrukturiranja slovenskega energetskega sistema. Po mnenju lokalnih oblasti Savinjsko-šaleške regije, pa ključni cilj lokalnega razogljičenja predstavljata hkratna ohranitev strateške energetske lokacije in pomembne energetske delovne sile, kar pa skupaj z naglim začetkom prestrukturiranja, predstavlja velik lokalni izziv, še posebej glede na to, da je na voljo le malo časa. V sprejetem osnutku, je bil namreč sprejet scenarij, ki po mnenju vlade in piscev strategije, predstavlja optimalni scenarij izhoda iz premoga. Gre za scenarij, ki favorizira zaprtje Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje, najkasneje do leta 2033, s preložitvijo zapiralnih del v Premogovniku na nadaljnja leta, po letu 2033. Glede na to, da ta scenarij ponuja 11 letno okno priložnosti za celovito prestrukturiranje obeh premogovno intenzivnih regij in hkratno prestrukturiranje slovenskega energetskega sistema, pa zahteva tudi najbolj ambiciozen pristop k uresničevanju vseh regionalnih razvojnih prioritet. Zahteva dobro usklajena, izvedljiva vlaganja v pripravljene razvojne projekte z velikim multiplicijskim potencialom, za omogočanje zahtevane rasti delovnih mest in gospodarskega prestrukturiranja v zasebnem sektorju. Nujna pa je tudi velika državna politična podpora.

Včeraj, 22. septembra 2021, se je v prostorih Vile Bianca v Velenju odvijala slovesnost ob proslavi 15. obletnice obstoja Zavoda Energetske Agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Zavod KSSENA), katere ustanovitelji so Mestna občina Velenje, Komunalno podjetje Velenje, Mestna občina Slovenj Gradec in Mestna občina Celje. Povabljene je pozdravil direktor agencije Boštjan Krajnc in se zahvalil prisotnim, da so ob tako pomembni slovesnosti del njihove zgodbe. Župan Peter Dermol je Zavodu KSSENA čestital za uspešno delovanje, kot tudi sodelovanje z Mestno občino Velenje v preteklih 15-ih letih in zaželel veliko poslovnih uspehov tudi v prihodnje. Na dogodku so bili predstavljeni mejniki in prelomnice delovanja Zavoda KSSENA, vizija in strategija za naprej, potekala pa je tudi razprava o energetski tranziciji in vlogi energetskih agencij v prestrukturiranju regij.

Objavljen je mednarodni razpis za sofinanciranje razvoja novih rešitev s katerimi bo omogočena energetska samooskrba stavb iz OVE! Razpis se izvaja v okviru projekta procuRE (Pre-commercial Procurement of Breakthrough Solutions for 100% Renewable Energy Supply in Buildings) pod programom obzorje 2020.

 

Predmet razpisa je predkomercialno javno naročilo (ang. pre-commercial procurement) za storitve na področju raziskav, razvoja in preizkušanja novih rešitev za reševanje skupnega izziva: 100% samooskrba z energijo iz obnovljivih virov v obstoječih javnih stavbah. Primarni cilj razpisa je vzpostavitev inovativnih pristopov za energetsko prenovo obstoječih stavb in validacija le-teh na izbranih demonstracijskih (pilotnih) stavbah. Pilotne stavbe so locirane v šestih mestih v Nemčiji, na Portugalskem, v Sloveniji, Španiji, Turčiji in Izraelu (Nürnberg, Vila Nova de Gaia, Velenje, Barcelona, Istanbul, Eilat), skupina naročnikov pa skupaj upravlja več kot  21 000 stavb. V sklopu razpisa je zagotovljenih 7,68 milijona EUR nepovratnih sredstev, dolgoročni cilj pa je uporaba razvitih pristopov oz. »paketov za prenovo« pri energetski prenovi večjega števila stavb obstoječega fonda.

Več informacij:

Razpisna dokumentacija za prenos (15 MB), ključna dokumenta sta:

  • TD1: Zahtevek za oddajo ponudbe ang. ”Request for Tender” (pogoji, pričakovani rezultati, postopek)
  • TD2: Povzetek skupnega iziva ang. ”Challenge Brief” (podrobne informacije o vsebini in elementih ponudbe)
  • Povzetek postopka in glavne informacije na spletni strani.

Dodatne informacije o postopku in dogodkih: